Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Utbildningsuppdraget omfattar främst veterinärprogrammet.

Innehållsbeskrivning:

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka om de komplexa blandningar av toxiska organiska kemikalier (kemiska ämnen) och metaller som befolkningen exponeras för från livsmedel i Sverige påverkar barns födelsevikt, sköldkörtelfunktion (hormonnivåer), och immunförsvar (nivåer av vaccinationsantikroppar). Projektet är ett samarbete mellan SLU, Livsmedelsverket, och universiteten i Göteborg, Lund och Stockholm. Frågeställningarna studeras i Livsmedelsverkets matvaneundersökning Riksmaten ungdom 2016-17 och i en mamma/barn-kohort kallad POPUP. Målet är att identifiera vilka kombinationer av kemiska ämnen/metaller som är mest problematiska i livsmedel ur ett hälsoperspektiv bland barn och ungdomar, och de kemiska ämnen/metaller i blandningarna som bidrar mest till den toxiska effekten. Projektet kommer att ge viktig ny kunskap gällande kombinationseffekter och hälsorisker i samband med ungdomars kemikalieexponering från livsmedel. Resultaten blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet att nå Sveriges miljömål ”En giftfri miljö”.

Arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår att vara biträdande handledare för doktorander som jobbar med data från Riksmaten och POPUP gällande nivåer av kemiska ämnen/metaller i blod och urin, och samband med födelseutfall, och nivåer av hormoner och antikroppar. I arbetsuppgifterna ingår också att bidra med statistisk analys av samband mellan olika uppmätta halter av de kemiska substanserna/elementen och kostvanor, livsstilsfaktorer och andra personliga karakteristika bland studiedeltagarna, samt samband med hälsoutfall. Arbetet omfattar också författande av vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga sammanfattningar baserade på resultaten i projektet, liksom kommunikation av resultat på vetenskapliga möten och till viktiga avnämare.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen i toxikologi/ekotoxikologi eller liknande. Erfarenhet av epidemiologiska studier av samband mellan exponering för toxiska ämnen tidigt i livet, såsom högfluorerade ämnen (PFAS) och persistenta klorerade/bromerade miljöföroreningar, och hälsoutfall är meriterande, liksom goda erfarenhet med planering/drift av mamma/barn-kohorter. Goda kunskaper om exponeringsanalys i mamma/barnkohorter och multivariata statistiska metoder krävs. Vid tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och förmåga att genomföra arbetet, och den sökande bör vara noggrann, utåtriktad och ha lätt att arbete såväl självständigt som i grupp. Dokumenterad god förmåga att kunna kommunicera skriftligt och muntligt på engelska är ett krav. Tillsättningen kommer bland annat att baseras på sökandes motivering till varför tjänsten söks. Lämpade kandidater kommer att intervjuas och vid behov tillfrågas att i skrift ytterligare motivera varför de sökt tjänsten.

Placering:

SLU – Uppsala

Anställningsform:

Ett år

Omfattning:

60%

Tillträde:

2020-01-01

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via denna länk senast den 2019-10-17.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Anders Glynn

Professor

018-672091

fornamn.efternamn@slu.se